AVALIKKUSELE MÕELDUD INFORMATSIOON KÄITISE OHTUDEST

Lugupeetud lugeja,

Antud infovoldik on ettenähtud Teie informeerimiseks meie ettevõtte tegevustest ning sellest tulenevatest ohtudest. Selle peamine eesmärk on andma Teile ettekujust meie rajatistest, olemasolevatest ohtlikest ainetest ning andma õpetust kuidas Teie saate aidata ennast ning oma lähedasi juhul, kui meie territooriumil peaks juhtuma hädaolukord.

1. Käitaja nimi ja asukoha andmed

Meie ettevõte nimi on NCC & PO AS. NCC & PO AS on naftasaaduste terminal. Paikneme aadressil Lao tn 14, Maardu linna tööstuspiirkonnas - endise keemiatehase territooriumil. Täpsemalt meie asukoht on esitatud Joonisel 1.

2. Informatsiooni edastava isiku nimi ja ametikoht

Antud dokumendis on esitatud informatsioon meie tegevuste ja sellest tulenevate võimalike ohtude kohta. Samuti võite saatma infopäringuid üldise informatsiooni saamiseks elektroonpostiga: nccpo@nccpo.ee

3. Kinnitus, et ohutusalased korraldused leiavad rakendust ja et on täidetud sellest tulenev pädeva asutuse teavitamiskohustus

Meie kinnitame, et ettevõte tegevusala vastab Seveso II direktiivile. Eeskirjadelt tulenevaid kohustusi täidetakse nõuetekohaselt, ohtude tuvastamiseks oleme koostanud riskianalüüsi. Selleks, et viia riskid miinimumini, ettevõttes on kehtestatud ohutuse tagamise süsteem.

4. Üldsusele mõistetav käitise tegevuse või tegevuste ja eesmärgi lühikirjeldus

Tegevusalaks on heledate naftasaaduste hoiustamine ja ladustamine. Kütus saabub meie juurde mööda raudteed tsisternides, seejärel pumbatakse seda üle maapealsetesse kütusemahutitesse, kus teostatakse selle hoiustamist. Kokku territooriumil on võimalik maksimaalselt hoiustada 8880 tonni kütust. Väljavedu terminalist teostatakse ainult autotsisternidega, mille laadimine toimub ettevõtte autolaadimisestakaadil. Meie eesmärgiks on kiire ja professionaalne teenindamine tagamaks ümbritseva keskkonna maksimaalse ohutuse.

5. Ainete või valmistamisviiside, mis võivad põhjustada suurõnnetust, märgistus, koos oluliste ohtlike omadustega

Meie ettevõttes hoiustasime produkte, mis on kirjeldatud allpool.

Autobensiin väävlivaba (ehk BENSIIN)

Eriti tuleohtlik, mürgine, keskkonnaohtlik vedelik. Võib moodustama plahvatusohtlikud segud õhuga ümbritseva keskkonna temperatuuril. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Aurud ärritavad nahka, silmi ning hingamisteid. Vedelas olekus produkti piisad ärritavad silmi ja nahka.

Aine märgistamiseks kasutatakse järgmised piktogrammid:

Vältige lahtise tule kasutamist bensiini laialivalgumise korral – aurud võivad süttida. Vältige otsest kontakti bensiiniga ning bensiinide aurude sissehingamist – võite kahjustada oma tervist.

Diislikütus väävlivaba (ehk DIISEL)

Põlev, kahjulik vedelik. Aurustub aeglaselt. Aur ärritab hingamisteid. Diislikütuse aurude sissehingamine suurtes kogustes võib põhjustada keemilist mürgistust. Veeorganismidele mürgine. Võib põhjustada pikaajalisi kahjulikke mõjusid vesikeskkonnas.

Aine märgistamiseks kasutatakse järgmised piktogrammid:

Vältige lahtise tule kasutust vahetus läheduses laialivalgunud diisli lahtise tule kasutust – diisel võib kuumeneda ning aurud võivad süttida. Vältige otsest kontakti diisliga ja selle aurude sissehingamist – võite kahjustada oma tervist.

6. Üldinfo suurõnnetuse ohu laadi kohta, kaasaarvatud võimalikud mõjud inimestele ja keskkonnale

Kui vaatamata rakendatud ohutusmeetmete paljususele leiab aset õnnetus siis kõige suurema tõenäosusega vastavalt tehtud riskianalüüsile ettevõte territooriumil võivad realiseeruda järgmised stsenaariumid:

 • Kütuse väljavoolamine (reostus) raudtee estakaadil või autoestakaadil ja selle süttimine
 • Intensiivse põlengualasse jääva auto või raudtee tsisterni plahvatus
 • Mahutipargis mahuti põleng
 • Mahavoolanud põlevvedeliku lombituli

Nendest kõige ohtlikum on raudtsisterni plahvatus, millega kaasnevad tulekahju leviku oht, lööklaine ja lendavate kildudega vigastamise oht.

Reostused on vähemohtlikud põhjusel, et ettevõtte territoorium on varustatud kogumissüsteemiga. Suure reostuse korral võib tekkida kütuse- ja õhu segu, mis lahtise tuleallika olemasolul võib süttida. Seega on oluline õnnetuste korral hoiduda lahtise tule kasutamisest ka väljaspool ettevõtte territooriumil - kütuseaurud võivad kanduda tule allikale ja seejärel süttida. Enamiku võimalikke õnnetuste korral tekkiv ohuala on raadiusega ca 120m.. Juhul, kui tegemist raudteetsisterni plahvatusega, siis ohtliku ohuala piir moodustab orienteeruvalt kuni 120 meetrini. Ala piirid on esitatud joonisel 1.

Joonis 1. Ohtliku ala raadius, mis võib tekkida mahuti lombitulekahju korral.

7. Informatsioon selle kohta, kuidas teostatakse asjassepuutuvate isikute hoiatamist ja suurõnnetusest- ja selle kulgemisest

Pidage meeles!

Kui meie ettevõttes leiab aset suurõnnetus, siis Teie saate sellest teada kui kuulete Häiresignaali.

Reaalse ohu korral signaal kestab vähemalt kuni esimese päästemeeskonna kohalesaabumist ettevõttesse.

Üks kord kuus viiakse läbi häiresignaali lühiajaline (1-2 sek) katsetamine, palun ignoreerige selle.

Edaspidiseks informatsiooni saamiseks lülitage sisse raadiot ja telerit ning järgige sealt saabuvaid ohu- ja info teavitusi.

8. Informatsioon selle kohta, kuidas peavad asjassepuutuvad isikud suurõnnetuse korral tegutsema ja käituma

Allpool esitame Teile käitumisjuhised, mille järgmine on oluline Teie ohutuse tagamiseks.

Kui Teie kuulete meie ettevõttest tuleneva häiresignaali, siis:

 • Säilitage rahu.
 • Vältige ettevõtte lähiümbrusesse sattumist (olge eemal vähemalt 400 meetrit ettevõttest).
 • Kui kuulates häiresignaali olete ettevõte lähiümbruses (400 meetrilise raadiuse sees) viivitamatult lahkuge sellest piirkonnast.
 • Vältige lahtise kasutamist ohualas – kütuseaurud võivad süttida.
 • Ohualast väljumiseks veenduge, et Teiega kaasas olevad inimesed samuti lahkusid ohualast.
 • Kadunud inimestest teavitage Häirekeskust telefonil 112 ning kirjeldage koha, kus need inimesed võiksid olla.
 • Kuulake raadiot ja telesaateid (EHR) täiendavate juhtnööride saamiseks.
 • Informatsiooni saamiseks olukorra kulgemise kohta ärge helistage telefonil 112 – nii Teie võite ummistada eriteenistuste telefoniliine.

9. Kinnitus, et käitaja on võtnud kasutusele ettenähtud abinõud kohapeal, kaasa arvatud koostöö hädaabiteenistustega, et olla suurõnnetuse toimumisel võimalikult hästi varustatud ja hoida selle mõjud nii madalad kui võimalik

Olles suurõnnetuse ohuga ettevõtte, kinnitame, et oleme võtnud kasutusele kaitsemeetmete kompleksi tagamaks võimaliku õnnetuse korral kiiret ja toimivat reageerimist.

Personali iga aasta õpetatakse käitumiseks hädaolukordades. Tootmistegevuses kasutatavaid seadmeid kontrollivad selleks pädevad isikud. Meie tegevuse üle teostavad järelevalved ka pädevad riigiasutused. Reostuse levimise vältimiseks kütusemahutid, laadimisestakaadid omavad kaitsevalli, avariivannid ning kogumissüsteemi, mis vähendab kütuse sattumise ohtu pinnasesse. Võimaliku tulekahju kustutamiseks meie ettevõttes on kasutusel esmased tulekustutusvahendid ja statsionaarne tulekustutussüsteem.

Soovitame Teile kõike parimat ning tuletame meelde, et täiendava informatsiooni saamiseks meie ettevõte kohta võite pöörduda meie, juurde kasutades selleks elektroonposti aadressi nccpo@nccpo.ee

 

   
 
  AS NCC&PO
Lao 14, 74114 Maardu, Eesti Vabariik
Tel.: (372) 6 215 830
E-mail: nccpo@nccpo.ee
Tel. terminalis: (372) 6 006 091
Faks: (372) 6 006 034